Obchodní podmínky

 

 

1) Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - internetového obchodu www.indolo.cz, kterým je fyzická osoba podnikatel - Dita Doubková; Švermova 1390; 39901 Milevsko a kupujícího. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci „Kontakt“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2) Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

 

3) Objednání zboží a služeb

 

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce – v kupní smlouvě. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců.
Zavazujeme se, že budeme kupujícím dodávat jen zboží v perfektním stavu, v souladu s kupní smlouvou a se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe osobně nebo telefonicky, a úhradu finanční zálohy.
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě
www.indolo.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

4) Potvrzení objednávky

 

Objednávka je přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, rovněž o odeslání budete informováni e-mailem. Veškeré další kroky s vaší objednávkou můžete v případě, že jste registrováni, sledovat přímo v našem internetovém obchodě. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

5) Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Učinit tak můžete telefonicky či e-mailem (stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby).

 

6) Záruka vrácení peněz

 

Kupující spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod, telefonem, faxem, atd.), má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

Podmínky pro vrácení peněz:

1. kupující je povinen doručit prodávajícímu svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od převzetí věci (doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší)

2. zboží musí být neporušené, pokud možno v původním obalu. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu uhradit prodávajícímu v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu

3. zásilka musí obsahovat originál dokladu o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího)

4. vráceny vám budou pouze peníze za zboží, nikoliv však poštovné

5. balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

V případě dodržení výše uvedeného postupu vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu, případně sníženou o částku odpovídající kompenzaci za sníženou hodnotu vraceného zboží.
Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit v souladu s § 53 odst. 8, obč. z. v případech těchto uzavřených smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

 

7) Balné a přepravné

 

Objednané zboží Vám zašleme jako dobírku. Standardně využíváme služeb firmy PPL nebo České pošty. Lze také dohodnout osobní odběr na naší provozovně po předchozí telefonické domluvě. Cena poštovného (přepravného) se liší podle váhy objednaného zboží a je uvedena v sekci Ceník dopravného. Balné účtujeme pouze ve velmi výjimečných případech, kdy povaha nebo množství zboží vyžaduje zvláštní způsob balení. O účtování balného budete vždy předem informováni.

 

8) Platební podmínky a ceny

 

Objednané zboží zasíláme standardně na dobírku, ale je možno zvolit i jiný způsob platby viz následující možnosti plateb:

Dobírka CZ - zboží odesíláme ihned po obdržení objednávky. Zákazník platí zboží při převzetí od pošty nebo přepravní služby

Hotově - je možné využít pouze při osobním odběru zboží na prodejně.

Proforma faktura - kupující po vystavení objednávky obdrží na svoji e-mailovou adresu podklady pro zaplacení (číslo účtu prodávajícího a částku). Zboží expedujeme ihned po obdržení platby na náš účet


Ceny uvedené na webových stránkách www.indolo.cz jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků (např. PHE – poplatek za historický elektroodpad atd.), které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

9) Dodací lhůta

 

Dodací lhůta je 2 až 3 dny, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat a dohodneme s Vámi další postup.

 

10) Rozpor s kupní smlouvou

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

11) Reklamace a záruka

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Podmínky reklamace (tj. uplatnění rozporu s kupní smlouvou či uplatnění odpovědnosti za vady) se řídí „Reklamačním řádem“ a dále u kupujícího spotřebitele občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy, u kupujícího nikoli spotřebitele pak obchodním zákoníkem a souvisejícími předpisy. Kupující nikoli spotřebitel je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud při převzetí bude zjištěna vada způsobená dopravcem, je kupující nikoli spotřebitel povinen nahlásit tyto vady prodávajícímu nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Na reklamace zjištěné po uplynutí této doby nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci, předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.
Na veškeré spotřební zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedena lhůta delší. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a tato se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruční doba.

 

12) Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s vyjímkou zpracovatelů plateb. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím