Reklamační řád

 

 

Reklamační řád

 

 Jak postupovat v případě reklamace?

Pro uplatnění reklamace doporučujeme se obrátit přímo na naši podnikovou prodejnu nebo na nejbližší autorizovaný servis – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě

Seznam autorizovaných servisních míst naleznete v návodu pro použití, popř. v záručním listu, je-li ke zboží vydán.

V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, uplatněte reklamaci na adrese prodávajícího – viz kontakty.

 

Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 • „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • „Prodávající“ je Dita Doubková, fyzická osoba, se sídlem Švermova 1390, 399 01 Milevsko; IČO: 48220043, DIČ: CZ6954234859.
 • d. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo . Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 • Spotřebitel při uplatnění záruky má:

·         jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

·         jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

2. Vyřízení Reklamace

a.     V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

b.     Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

c.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

d.     Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

e.     Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

f.      Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

g.     Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

h.     V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v provozovně – Masarykova 178, 39901 Milevsko.

3. Závěrečné ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.3.2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

4. Nejčastější dotazy a odpovědi k reklamacím:

 

1. Jak správně postupovat při uplatnění reklamace?

Vyhledejte si v záručním listu ke zboží nebo na internetu kontakt na nejbližší autorizovaný servis dané značky.

Kontaktuje servis a informujte se, jak dále postupovat.

Pokud zasíláte zboží do servisu, nezapomeňte přiložit tyto doklady:

Kupní doklad (faktura), Záruční list – řádně vyplněný a potvrzený (je-li ke zboží vydán) Popis závady, kontakt na vaši osobu – využijte náš jednoduchý reklamační formulář.

V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu, uplatněte reklamaci na naší adrese – viz.  kontakty

Reklamace musí být ze zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů.

 

2. Lze uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu?

Ano, tento způsob doporučujeme – reklamace tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Servis vám též poskytne úplné a odborné informace k vaší závadě, popř. vám sdělí, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí.

Nezapomeňte ke zboží přiložit kupní doklad (fakturu), potvrzený záruční list, je-li ke zboží vydán, a přesný popis závady – využijte náš jednoduchý reklamační formulář.

 

3. Jak dlouho trvá vyřízení reklamace?

Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise či u prodejce.

 

4. Co je potřeba k reklamaci doložit?

 • kupní doklad ke zboží (fakturu-daňový doklad) – postačí kopie,
 • potvrzený záruční list, je-li u zboží vydán,
 • přesný popis závady, kontakt na vaši osobu – využijte náš jednoduchý reklamační formulář.

5. Lze proplatit náklady na dopravné u oprávněné reklamace?

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

a.     předem bude s naším reklamačním oddělením dohodnuto, že si zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,

b.     reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, opotřebením apod.),

c.     podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím